historie knihovny

Historie knihovny

Česká knihovna byla ve vesnici již před 2. světovou válkou, ale přesný rok založení není znám. Během války Němci knihovnu uzavřeli a knihy odvezli. Několik knih uschoval Jan Berger, kterému se podařilo je uchránit před odvezením do Německa. Odvezena byla také obecní kronika, celý český obecní i školní archív a česká žákovská knihovna. Po válce bylo nutné knihovnu vybudovat znovu.

23.12.1945 byla ustanovena Místní rada osvětová a  knihovní rada. Osvětovým referentem byl zvolen Jan Machura, učitel a zároveň knihovník.

Knihovna vlastnila k 1. lednu 1946 celkem 45 knih, k 31.prosinci téhož roku měla ve svém fondu již 111 knih.

V následujících letech knihovní fond utěšeně narůstal – v roce 1947 jej tvořilo 221 knih, o rok později již 275 knih. Knihovnu navštěvovalo 26 čtenářů, evidováno bylo 264 vypůjček.

V roce 1949 počet knih stoupl na 360, evidováno bylo 29 čtenářů a 374 výpůjček.

V roce 1955 vykonával funkci knihovníka student Stanislav Chodura. Knihovní fond obsahoval asi 500 knih, z toho 250 svazků tvořila literatura pro dospělé, 150 svazků knihy pro děti,  50 svazků politická literatura a 50 svazků knihy se zemědělskou tématikou. Knihovna evidovala 15-25 čtenářů.

V roce 1959 byla knihovnicí Libuše Chodurová a o půjčování knih byl velký zájem.

V roce 1963 byla knihovna přestěhována do nových místností kulturního domu a rozmístěna do nových  skříní. Knihovníkem byl ustanoven Albert Firle, který se vhodnou propagací postaral o to, aby se knihy  opravdu četly.

V září roku 1978 nastupuje do funkce knihovníka pan Hrubý, v této pozici setrvává až do roku 1999. Knihovnu navštěvuje 22 čtenářů, vypůjček je evidováno 750.

V roce 1992 knihovna eviduje 22 čtenářů, z toho 13 dětí do 15 let. Stále půjčuje pan Hrubý, narozený v roce 1920.

V roce 1996 končí celookresní systém veřejných knihoven, od 1.ledna 1997 se Místní knihovna Lhotka u Litultovic stává organizační složkou obce.

Roku 1999 nastupuje do knihovny paní Vlasta Novotná.

V roce 2002 je zahájen Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven. Místní knihovna Lhotka u Litultovic se stává součástí regionu Holasovice, ve kterém funkci pověřené knihovny  vykonává Místní knihovna Pavla Křížkovského Holasovice. Pověřená knihovna zajišťuje odbornou knihovnickou práci – nakupuje a zpracovává knihy, třikrát ročně přiváží soubory nových knih, provádí revize fondu, organizuje vzdělávací akce, vede veškerou knihovnickou i účetní agendu a poskytuje metodické poradenství.

V roce 2013 je knihovna přestěhována z nevyhovujících prostor v místní škole do zrenovovaných prostor budovy obecního úřadu. Zde je knihovna umístěna ve dvou místnostech, které umožňují přehledné rozmístění fondu i  konání kulturních a vzdělávacích akcí.

V roce 2013 proběhla v knihovně plánovaná revize knihovního fondu, spojená s aktualizací. Bylo vyřazeno 874 opotřebovaných a zastaralých knih, čímž vznikl prostor pro knihy nové.

K 31. 12. 2021 má knihovna ve svém fondu 632 knih, které byly zakoupeny z prostředků zřizovatele – Obce Lhotka u Litultovic. Dále má knihovna k dispozici 698 knih, zapůjčených z regionálního fondu. Tyto knihy jsou vedeny v evidenci jako trvalá zápůjčka. Celkem knihovna nabízí svým uživatelům k zapůjčení 1 330 knih. Výpůjční proces má na starosti paní Věra Chodurová. V knihovně je možné zapůjčit i společenské hry a knihy z edice Kouzelné čtení s ALBI tužkou. Třikrát ročně má knihovna k dispozici soubory nových knih. V roce 2021 knihovnu navštěvovalo 15 registrovaných uživatelů, z toho 10 dětí do 15 let věku. Knihovnu a její akce během roku navštívilo 305 návštěvníků, kteří si odnesli domů celkem 209 výpůjček.